ŁUKASZ JASTRUBCZAK

Born in 1984, lives and works in Szczecin, Poland. In 2009 he graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Katowice. He uses various media such as video, installation, drawing, object, concert, intervention, journey, ephemeral action. His art can be described as lyrical post-conceptualism. Together with Krzysztof Kaczmarek, he co-creates an artistic group “Krzysztofastrubczakłukaszkaczmarek”. In 2013 he received “Spojrzenia (Views) - Deutsche Bank Foundation Award” for the most interesting, young Polish artist in the past two years. He teaches at the Fine Art Academy in Szczecin.

bio eng | bio pl | porfolio eng


2/11

ŁUKASZ JASTRUBCZAK
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Hologram, 2013, installation, glass, golden spray, HD projection, 100 x 100 cm
Hologram, 2013, instalacja, szkło, złoty spray, projektor HD, 100 x 100 cm
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Sleeping Cowboy, 2011, sculpture, concrete, black pigment

Portrait of a sleeping cowboy was made of black plasticine. Sculpture placed in a wooden box was sent to the United States. It sailed to New York on July 4th. Uppon arrival it was sent back to Poland by plane. The plasticine figure, deformed by the journey was cast in concrete and placed permanently at the railway station in Tarnów - Mościce.

Śpiący Kowboj, 2011, rzeźba, cement, czarny pigment

Portret śpiącego kowboja został wykonany z czarnej plasteliny. Rzeźba umieszczona w drewnianej skrzyni została wysłana do Stanów Zjednoczonych. Do Nowego Jorku dopłynęła 4 lipca. Następnego dnia została odesłana do kraju. Postać z plasteliny, zdeformowana przez podróż, została odlana w betonie i umieszczona na stałe na dworcu kolejowym w Tarnowie - Mościcach.
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
In Search of Miraculous, 2013, 16 mm, 4’06’’

"In Search of Miraculous" is a film made in Kraków on the banks of the Vistula River. The slow motion camera captures typical phenomenon of this tourist town: a spirit, a walking mulch, a knight or the Wawel Dragon. The film was shown during the final of the most important Polish art competition - "Views" which Łukasz won.

W poszukiwaniu cudów, 2013, 16 mm, 4’06’’

"W poszukiwaniu cudów" to film zrealizowany w Krakowie nad brzegiem Wisły. Powolny ruch kamery rejestruje typowe dla tego turystycznego miasta zjawiska: ducha, kroczącego chochoła, rycerza czy Wawelskiego Smoka. Film był pokazywany podczas finału najważniejszego polskiego konkursu artystycznego "Spojrzenia", którego Łukasz został laureatem.
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Perspective of Failure, 2013, 16 mm, 4’28’’

"Perspective of Failure" is a film that was made specially for the "Views" contest and was the second film among those that were shown at the exhibition. It is a hypnotic vision, full of mysterious symbols, of a conceptual artist being killed in the capital of the Italian Renaissance - Florence.

Perspektywa porażki, 2013, 16 mm, 4’28’’

"Perspekywa porażki" to film, który powstał specjalnie na konkurs "Spojrzenia" i był drugim filmem spośród tych, które pokazywano na wystawie. Jest to oniryczna, pełna tajemniczych symboli wizja zabójstwa artysty konceptualnego w stolicy włoskiego renesansu - Florencji.
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Jug, 2013, installation, found object, fishing line, white cube, 60 x 30 x 30 cm
Dzbanek, 2013, instalacja, obiekt znaleziony, żyłka wędkarska, biały kubik, 60 x 30 x 30 cm
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Clash, 2012, slide

Slide from the projector shows a modified frame from Alfred Hitchcock’s “Rear Window”. Over time, the slide is overexposed as a result of the projector bulb operation.

Potyczka, 2012, slajd

Rzucane z projektora przeźrocze przedstawia zmodyfikowany kadr z filmu Okno na podwórze, Alfreda Hitchcocka. Slajd w miarę upływu czasu ulega prześwietleniu, w wyniku działania żarówki rzutnika.
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Ghost, 2013, photograph, 10 x 15 cm
Duch, 2013, photograph, 10 x 15 cm
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Frame, 2011, object, wooden frame, digital print

Łukasz bought on ebay a mysterious picture in a frame. When he received the package, it turned out that what Łukasz considered to be a framed photograph was in fact legs from the table on which the seller rested a blank frame with passe partout. There was no photography. To fix this unpleasant surprise (expectations vs. reality) Jastrubczak completed an empty frame with what was supposed to be this mysterious photograph (cropping them from the picture from ebay).

Rama, 2011, obiekt, drewniana rama, wydruk cyfrowy

Łukasz kupił na ebay tajemnicze zdjęcie w ramie. Gdy przesyłka dotara, okazalo się, że to co Łukasz uznał za fotografię w w ramie było w istocie nogami od stołu o który sprzedający oparł pustą ramę z passe partout. Nie było żadnej fotografii. Aby naprawić to nieprzyjemne minięcie się oczekiwań z rzeczywistością Jastrubczak uzupełnił pustą ramę o to, co miało być tajemniczą fotografią (kadrując je ze zdjęcia do oferty z ebay).
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Loop, 2010, photographic documentation of an action, two photographs, a description

The figure dressed in black took a route along a quarter of New York streets. At the same time, a black car from 1966 circulated a route that was a mirror image of the first one. Both elements met every three minutes in the same exact location. This recurrent pattern took place about 20 times, exerting on the random viewers a sense of deja vu.

Loop, 2010, dokumentacja fotograficzna akcji, dwie fotografie, opis

Postać ubrana na czarno pokonywała trasę wzdłuż kwartału nowojorskich ulic. W tym samym czasie czarny samochód z 1966 roku krążył trasą, która stanowiła lustrzane odbicie trasy postaci. Oba elementy spotykały się co 3 minuty w tym samym, określonym miejscu. Ten powtarzający się schemat odbył się ok. 20 razy, wywołując w ten sposób w postronnych widzach, wrażenie deja vu.

↑ to the top