KATARZYNA PRZEZWAŃSKA

Born in 1984, lives and works in Warsaw. She studied Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In her artistic practice, she often refers to nature and architecture. She combines both of these fields in an effort to improve the quality of human life, constantly trying to make art useful. She is inspired by both vernacular architecture and the 20th-century classics as well as geological phenomena and vegetative processes. Przezwańska is the author of architectural interventions, installations, and paintings, where she often uses natural materials: rocks, minerals, and plants.

porfolio eng


8/11

KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
no title, 2015, 72 x 72 cm, stainless steel, glaze lacquer, MDF
bez tytułu, 2015, 72 x 72 cm, stal nierdzewna, lakier szklący, MDF
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
no title, 2015, 72 x 72 cm, acrilic, glaze laquer, MDF
bez tytułu, 2015, 72 x 72 cm, akryl, lakier szklący, MDF
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
no title, 2015, 30 x 30 cm, acrylic, glaze laquer, MDF
bez tytułu, 2015, 30 x 30 cm, akryl, lakier szklący, MDF
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
no title, 2015, 72 x 72 cm, stainless steel, glaze lacquer, MDF
bez tytułu, 2015, 72 x 72 cm, stal nierdzewna, lakier szklący, MDF
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Natural Selection, 2011, various materials

A table, which is an autonomous work, a piece of exposition furniture and an exhibition at the same time; Przezwańska put finished works (most of all the works inspired by nature) on the table, as well as her inspirations, spatial sketches and models of potential projects. National Selection is a sort of laboratory, which reveals Przezwańska's creative method to the public. For the artist herself, the Desk is also an attempt to summarize her past works.

Dobór naturalny, 2011, różne materiały

Stół, który jest jednocześnie autonomiczną pracą, meblem ekspozycyjnym i wystawą. Przezwańska umieściła na nim skończone prace (przede wszystkim inspirowane naturą), ale także inspiracje, przestrzenne szkice oraz modele potencjalnych realizacji. Dobór naturalny to rodzaj laboratorium, które odsłania przed publicznością metodę twórczą Przezwańskiej. Dla samej artystki to także próba podsumowania dotychczasowej twórczości.
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Wrzeciono 5 m. 145, 2009, private flat

The title of this work stands for the address of the artist's flat in the Warsaw Bielany district. Przezwańska designed the entire interior of her flat, including wall, ceiling and flooring colors, furniture, plants and other home appliances. According to the artist's assumptions, color divides the flat into zones, organizes space and emphasizes the functions of particular interiors. Therefore, color becomes functional, but also provides a direct, sensual experience for the viewer. As assumed by the artist, the initial concept has changed in time, resulting from changing needs of the tenant. „You know, it's life that's always right and the architect who's wrong", said Le Corbusier. This could be the motto to this work.

Wrzeciono 5 m. 145, 2009, prywatne mieszkanie

Tytuł pracy to jednocześnie adres mieszkania artystki na warszawskich Bielanach. Przezwańska zaprojektowała (designed) całe wnętrze swojego mieszkania, włączając w to kolory ścian, sufitów i podłóg, a także meble, rośliny i inne sprzęty domowe. Zgodnie z założeniami artystki kolor dzieli mieszkanie na strefy, organizuje przestrzeń i podkreśla funkcję poszczególnych wnętrz. Ma być funkcjonalny, ale równie ważne jest jego bezpośrednie, sensualne doświadczenie. Zgodnie z założeniami artystki początkowa koncepcja zmienia się wraz z upływem czasu i potrzebami lokatorki. „You know, it's life that's always right and the architect who's wrong", said Le Corbusier i to mogłoby być motto do tej pracy.
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Untitled (Park), 2010, epoxy resin

The Bródno Park was established in the 70s of the 20th century as an ambitious project dedicated to the residents of neighboring estates. Similarly to other enterprises from the Communist Era, the Bródno Park gradually deteriorated, turning into yet another ruin of communist utopia. Since the middle of the 90s, the park has been undergoing consistent modernization, a part of which was the creation of the Sculpture Park, organized by the Warsaw Museum of Modern Art. Przezwańska colorfully marked all the cracks in the park sidewalks, all holes in the paving with grass growing from the soil underneath, all spots with roots bursting to the surface, etc. By stressing the imperfection of human planning in clash with nature, she proposed a lyrical ballad about fallen utopias and the failure of concepts assuming the possibility of precise organization of human life and its surrounding. A

Bez tytułu (Park), 2010, żywica epoksydowa

Park Bródnowski powstał w latach 70. XX wieku jako ambitne założenie skierowane do mieszkańców okolicznych blokowisk. Jak wiele realizacji doby PRL-u, Park Bródnowski sukcesywnie niszczał, zamieniając się w jeszcze jedną ruinę komunistycznej utopii. Od połowy lat 90. park przechodzi konsekwentną modernizację, której jednym z elementów stał się Park Rzeźby organizowany przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przezwańska zaznaczyła kolorem miejsca, w których popękały parkowe chodniki, przebiła się przez nie trawa, wybrzuszyły je korzenie itp. Podkreślając niedoskonałość ludzkiego planowania w zderzeniu z naturą, zaproponowała liryczną opowieść o upadłych utopiach i fiasku koncepcji zakładających możliwość precyzyjnej organizacji ludzkiego życia i jego otoczenia.
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Ornament, 2010, Emulsion and conservator's paint

The city of Zielona Góra endured World War II almost untouched. The majority of the city's pre-war buildings are, however, neglected and devastated, requiring urgent renovations. Taking a closer look, it turns out that the city is covered with leaves and climbing plants, that human heads are protruding from the facades of German tenement houses, and that fruit is hanging in between tenement windows. This changes the image and the character of the city diametrically. Przezwańska's work was based on painting the architectural ornaments of four tenement houses located in various parts of the city. Przezwańska used color to demonstrate particular ornaments and stuccowork.

Ornament, 2010, farba konserwatorska i emulsyjna

Zielona Góra przetrwała II wojnę światową niemal bez uszczerbku. Większość dawnej zabudowy miasta jest jednak niezwykle zaniedbana i od dawna nierestaurowana. Jeśli przyjrzeć się im uważnie, okaże się, że miasto obrośnięte jest liśćmi i pnączami, z fasad poniemieckich kamienic wychodzą ludzkie głowy, a pomiędzy oknami zawieszone są owoce. To zupełnie zmienia obraz i charakter miasta. Praca Przezwańskiej polegała na pomalowaniu zdobień architektonicznych czterech kamienic usytuowanych w rożnych częściach miasta. Przezwańska użyła koloru, żeby uwidocznić poszczególne ornamenty i sztukaterie.
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Fountain, 2011, concrete, polyurethane paint, water

The work is located in the building of the Mościce Art Center, which was originally built in the late soc-modernism style, but which has recently been radically changed through renovation. Both the form of the building, and its substance were changed - details as well as particular materials. Przezwańska designed an intriguing anti-fountain, which is not a performance (like the contemporary gargantuan installations of this type), but an invitation to contemplation. A ceiling mechanism measures and dispenses water, drop by drop. The water drops fall down and hit the water surface in even intervals. Circles appear on the surface. The piece corresponds to the original sandstone lining, which used to cover the building hall walls. Przezwańska's Fountain is a sentimental "memento" of the old building and the materials it was built of.

Fontanna, 2011, beton, farba poliuretanowa, woda

Praca usytuowana w budynku Centrum Sztuki Mościce - pierwotnie wykonanego w stylu późnego soc-modernizmu, obecnie radykalnie zmienionego w skutek renowacji. Zmianie uległa zarówno bryła budynku, jak i jego substancja - detale oraz poszczególne materiały. Przezwańska zaprojektowała przewrotną anty-fontannę, która nie jest spektaklem (jak współczesne, gargantuiczne instalacje tego typu), lecz zaproszeniem do kontemplacji. Zamontowany w suficie mechanizm odmierza wodę kropla po kropli. Krople spadają i uderzają w taflę wody w miarowych odstępach czasu. Na wodzie pojawiają się kręgi. Praca koresponduje z oryginalną, zachowaną okładziną z piaskowca, którą wyłożono ściany holu budynku. Fontanna Przezwańskiej to sentymentalna „pamiątka" po starym budynku i materiałach, z których został wykonany.
KATARZYNA PRZEZWAŃSKA

↑ to the top